CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TỔNG HỢP
 
 
 
Các Lĩnh Vực Tư Vấn
 
TUYỂN DỤNG
Senior Architect (Chủ Trì Thiết Kế Kiến Trúc)
 
Thẩm định Dự án đầu tư, Thẩm ra Thiết kế & Dự toán

1. Thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình (theo Điều 10, Điều 11 - Nghị định 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ) bao gồm:

- Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án, bao gồm: sự cần thiết đầu tư; các yếu tố đầu vào của dự án; quy mô, công suất, công nghệ, thời gian, tiến độ thực hiện dự án; phân tích tài chính, tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.
- Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án, bao gồm: sự phù hợp với quy hoạch; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên (nếu có); khả năng giải phóng mặt bằng, khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ của dự án; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; khả năng hoàn trả vốn vay; giải pháp phòng cháy, chữa cháy; các yếu tố ảnh hưởng đến dự án như quốc phòng, an ninh, môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thẩm tra Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các công việc:
- Kiểm tra sự phù hợp với các bước thiết kế đã được phê duyệt;
- Sự tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Đánh giá mức độ an toàn công trình, sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền công nghệ và các thiết bị đã chọn (nếu có);
- Bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, v.v...

3. Thẩm tra Dự toán, Tổng dự toán xây dựng công trình bao gồm các công việc:
- Sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế và khối lượng dự toán;
- Tính đúng đắn của việc áp dụng các định mức Kinh tế - Kỹ thuật;
- Định mức chi phí, đơn giá, các chế độ chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí trong dự toán theo quy định, v.v...


 

Đc: 12 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Q.1, Tp. HCM
Tel: (84.8) 3.9118491 ; 3.9118487   Fax: (84.8) 3.9118527
Email: info@cddc.com.vn   Website:  http://cddc.com.vn     Webmail